Adatkezelési tájékoztató

 

 
Érvényes: 2021. december 9.

1. Bevezetés
Kérjük, hogy jelen tájékoztatót figyelmesen olvassa el. Ebben részletesen ismertetjük cégünk adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét, valamint az Ön jogait.

A Robonet Kft. (továbbiakban Szolgáltató) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:
 
Az adatkezelő adatai:

A cég neve:

Robonet Kft.

Székhely:

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

Adószám:

27049235-2-42

Cégjegyzékszám:

01-09-346633

Bankszámlaszám:

11786001-20140139


2. Adatvédelmi kérelmek
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi e-mail címre küldheti:
 
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

3. Adatkezelési célok
Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos és postai megkereséssel.
tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
a honlap használatának elemzése
a Társaság üzleti tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük
lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység
munkavállalók és pályázók adatainak kezelése
partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése
ügyfelek megrendeléseinek teljesítése
vagyonvédelem, személyi biztonság
belső adminisztráció megkönnyítés
 
 
4. Jogalap
A Robonet Kft. az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon kezeli
a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c)
szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

5. Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.
 
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: a munkaviszony megszűnésétől számított 3 év.
 
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.
 
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.
 
Marketing tevékenység céljából kezelt adatok megőrzési ideje: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

6. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre
Személyes adatait a Robonet Kft. munkavállalói kezelhetik, illetve azokat ők jogosultak megismerni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és alapelvek tiszteletben tartásával.
 
Társaságunk által végzett adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat és adatkezelőket veszi igénybe:
 
 

Deninet Kft.
1118 Budapest, Bercsényi u. 79/b.
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://deninet.hu/adt.pdf

 

Domain kezeléssel kapcsolatos adatok

Akri Kft.
1162 Budapest, Kossuth Lajos u. 84.
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
http://akri.hu

 

Könyveléssel kapcsolatos adatok

DPD Hungaria Kft
1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://www.dpd.com/hu/home/
siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2

 

Szállításhoz szükséges adatok

OTP Mobil Kft.
1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://www.simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

Online fizetéshez szükséges adatok

 
7. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg
Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól.
 
Kérésére Társaságunk az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért Társaságunk az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
 
Helyesbítéshez való jog: Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.
 
Törléshez való jog: Társaságunk törli az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelte; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség előírja.
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes adatai pontosságát
az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri
Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival
 
A személyes adatai direkt marketing célokra való használatának megtiltása: Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatai direkt marketig (közvetlen üzletszerzési) célra történő felhasználását megtiltsa, amely esetben Társaságunk a továbbiakban nem küld gazdasági reklámot az Ön részére.
 
Adathordozhatósághoz való jog: amennyiben az adatkelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

8. Sütikezelés – Cookie

8.1 Mi is az a süti?
A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

8.2 A Robonet milyen sütiket és mire használ?
Az NFH a sütiket a következő célokból használja
információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
weboldalunk fejlesztése,
az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.
 
8.2.1 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

8.2.2 Használatot elősegítő sütik
Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait.

8.2.3 Teljesítményt biztosító sütik
A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

8.2.4 Social media sütik
Ezeknek a sütiknek a célja, a honlapokon használt Social média szolgáltatások biztosítása a látogató számára pl.: amikor a látogató a honlapról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren vagy egyéb Social média szolgáltatáshoz kapcsolodó felületen, vagy összekapcsolja a fiókját közösségi tartalmakkal, vagy amikor a Social média szolgáltató által biztosított plug-in-eken (kiegészító programok) keresztül a Social média szolgáltató által tárolt tartalmak jelennek meg az oldalainkon. A Social média szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a Social média szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mindezt a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében.
Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a honlapokon az adott látogató számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, a honlap mely részére kattintott, hány weboldalt keresett fel, mindezt pedig a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében.
A Social média célú sütik elhelyezését a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával tudja megakadályozni (lásd még alább).
 
8.3 Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

9. Jogorvoslati tájékoztatás
Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat/munkatársunkat az email címen. Társaságunk panaszát kivizsgálja, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.
 
Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.
 
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) .
 
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.Keresés

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Bővebb információ »